Els lliuraments de productes per part de Preparados Alimenticios SIMAT, S.L. (Des d’ara SIMAT) es regiran per les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA, excepte en tots aquells casos en què s’hagin acordat condicions particulars, que figurin escrites en l’oferta i / o acceptació de la comanda i siguin acceptades per les dues parts contractants.

L’acceptació d’una comanda i el seu enviament impliquen, obligatòriament, l’acceptació per part del client de les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA de SIMAT.

Totes les comandes enviats pel client a SIMAT hauran d’indicar explícitament la raó social i adreça, el CIF de l’empresa client, la quantitat i descripció dels productes i l’adreça d’enviament del mateix, en el cas que aquesta sigui diferent de la raó social.

Per a l’acceptació de la comanda, SIMAT es reserva, en alguns casos, el dret d’exigir garanties de pagament, que seran comunicades al client abans de l’acceptació de la comanda.

El lliurament de les comandes s’efectuarà sota la modalitat d’Ex Works, llevat que ambdues parts acordin condicions diferents a les descrites.

Els terminis de lliurament indicats en les comandes tindran caràcter merament orientatiu i condicionats a la disponibilitat d’existències.

SIMAT queda autoritzat per part del client a efectuar lliuraments parcials o a no procedir al lliurament de la comanda en cas que hi hagi incompliment per part del client de les seves obligacions.

S’entén que el lliurament dels productes es realitza en el moment en què se signa l’albarà de lliurament per part del client, tenint aquest l’obligació de signar i posar el segell d’empresa i data de recepció.

És responsabilitat del client, en el moment de rebre la comanda, el comprovar la qualitat i quantitat dels productes rebuts, fent constar qualsevol anomalia en el corresponent albarà de lliurament. SIMAT ha de tenir en el seu poder el corresponent albarà amb les incidències observades dins de les 48 hores següents a la recepció dels productes. Si no es rep dins dels terminis indicats, SIMAT donarà per acceptada l’entrega del producte.

La presentació d’una reclamació no donarà dret al client a retardar o anul·lar les seves obligacions de pagament o a sol·licitar cap tipus d’indemnització a SIMAT.

Fins que SIMAT no hagi rebut l’import total del preu dels productes, la propietat dels mateixos seguirà sent de SIMAT.
Els preus dels productes es facturaran d’acord amb les tarifes vigents en la data de l’acceptació de la comanda, llevat que SIMAT marqui expressament condicions de preus diferents.

S’entén que els preus dels productes són nets, sense inclusió de cap tipus d’impostos, assegurances, transport, etc.
Els preus nets oferts en les comandes tenen una validesa de 30 dies, llevat que SIMAT s’especifiqui per escrit una validesa diferent.

El pagament de les factures es realitzarà en el termini acordat entre les parts, aquest començarà a comptar a partir de la data d’expedició, sempre en euros i mitjançant xec bancari, transferència o un altre mitjà acordat entre les parts.

Els pagaments s’efectuaran sempre pel total de la factura, sense cap deducció que prèviament no hagi estat acordada per les parts.

En el cas que el client no compleixi amb els pagaments acordats, SIMAT es reserva el dret de suspendre els lliuraments pendents i de recuperar els productes al magatzem del client, sense que aquest l’hi pugui impedir en cap cas.

El client és l’únic responsable del compliment de la normativa derivada de la utilització dels productes, sense que SIMAT sigui responsable solidari i / o subsidiari dels danys i indemnitzacions ocasionades per dol, negligència i / o incompliment de la normativa.

SIMAT no serà responsable de l’incompliment de qualsevol de les seves obligacions, si aquestes es deuen a causes de força major i / o fora del seu control, com ara desastres naturals, vagues, impossibilitat d’aprovisionar-se, etc.

És obligació del client, d’acord amb la llei establerta pel que fa a envasos i residus d’envasos, el donar el tractament mediambiental més idoni als embalatges de SIMAT, com a receptor final dels mateixos.

Si un jutjat o tribunal considera que una de les anteriors CONDICIONS GENERALS DE VENDA és total o parcialment il·legal o no raonable, aquesta es considerarà exclosa, sent els altres condicionants plenament vigents.

Les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA es regiran, únicament i exclusivament, per les lleis vigents a Espanya.

En cas de discrepància sobre la interpretació, aplicació i execució de les presents CONDICIONS DE VENDA, les parts accepten sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona ciutat.

SIMAT es reserva el dret de modificar les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA.